Definitioner

Inom en organisation är det viktigt med ett ensat språkbruk. Nedanstående samling av vedertagna definitioner är förslag till lämpliga formuleringar.

Basunderlag (Baseline)
Del av, eller hel konfiguration, som fastställts som referens för vidare utveckling. En fastställd baseline kan bara ändras genom formella rutiner. Baseline etableras lämpligast vid kontrollpunkter i en utvecklingsprocess.
CM-ärende
Ett informationsenhet med syfte att rapportera tekniska fel och avvikelser, ge ändringsförslag och införa ny funktionalitet. Hanteras av CCB eller produktägare enligt en definierad process.
Configuration Control Board (CCB)
En definierad grupp personer ansvariga för att utvärdera och godkänna föreslagna ändringar i konfigurationer, samt för att säkerställa att godkända förändringar införs (IEEE Std 610.12 – 1990).
Delsystem (Subsystem)
En avgränsad fysisk del av ett system som hanteras som en separat konfiguration. Ett delsystem realisera med hjälp av ett antal fysiska komponenter, varav somliga kan vara gemensamma med andra delsystem. 
Fas
En definierad delmoment av ett större arbete. Vanligtvis en etapp mellan två milstolpar. 
Frisläppning (Release)
Version som är publicerad för en vidare krets, för ett specifikt syfte och med beskrivet innehåll. En release definieras genom att den skall finnas på en viss plats, vid en viss tidpunkt, på en viss form och ha en visst status. 
Funktion
Beskrivning av ett beteende som är oberoende av konstruktion och teknik. En tjänst, som tillhandahålls via kommunikation över ett gränssnitt, som skapar ett mervärde för användare och tillhandahållare. Funktioner specificeras som funktionella krav och kan beskrivas som en relation mellan aktion (stimuli) och reaktion (respons).
Funktionsområde (Function Block)
En logisk samverkan av ett antal detaljerade funktioner så att en operativ funktion på högre nivå blir fullständig. 
Inköpt Produkt (Commercial Of The Shelf product, COTS)
Av yttre leverantör framtagen programvara eller komponent, som används som en del av systemet eller som ett verktyg för utveckling av systemet. 
Inspektion
En statisk teknik för utvärdering som bygger på visuell undersökning av ett arbetsresultat i syfte att finna fel, avvikelser från fastställda normer och etablerad praxis, och andra problem (IEEE 610). 
Instruktion
Skriftlig beskrivning av ett upprepat arbetsmoment.
Integration
Förfaringssätt att kombinera programkomponenter, maskinkomponenter, eller båda, till ett komplett system (IEEE 610). 
Iteration
Genomlöpning av en utvecklingsprocess i syfte att införa ett inkrementellt utvecklingssteg i ett system. En iteration avslutas med att ett körbart program utvärderas. En ny iteration påbörjas inte förrän tidigare iteration avslutats (syftet är att ta lärdom). Vanligtvis görs flera interna iterationer före varje extern leverans av ett system. Sista planerade iterationen bör vara fri från nya funktioner (bara rättningar och ändringar). 
Komponent (Configuration Item, CI)
Ett urval av maskinvara, programvara, dokumentation eller kombinationer av dessa, som år avsett att behandlas som en separat enhet inom konfigurationshantering. Består normalt av ett antal filer som är lämpliga att utveckla, testa och byta ut som en enhet. 
Konfiguration
Sammansättning av ett delsystem. Alla ingående komponenter är definierad genom identitet och version. Status på en konfiguration kan exempelvis vara ”under uppbyggnad” eller ”komplett”, den senare kan även vara ”förändringsbar” eller ”fryst”. 
Konfigurationshantering (Configuration Management, CM)
Det kontrollerade sättet att hantera utveckling och förändring av sammansatta system och produkter, under hela deras livscykel. 
Konstruktion (Design)
Process eller resultat för att beskriva samverkan mellan fysiska komponenter, samt hur denna samverkan leder till att logiska funktioner blir realiserade. Beskrivning av hur ett system gör. 
Krav (Requirement)
Ett villkor eller egenskap som tillfredställer ett behov eller löser ett problem. Specifikation av vad ett system skall göra. 
Kvalitet (Quality)
Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmÂga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS 020104). 
Kvalitetssäkring (Quality Assurance, QA)
Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet (SS 020104). 
Metod
Ett planmässigt tillvägagångssätt för att utifrån en given förutsättning komma fram till ett visst resultat. Anger proceduren för att utföra uppgiften i form av hur det görs. Samma resultat kan uppnås via olika metoder, men vissa metoder är mer lämpliga. 
Milstolpe (Milestone)
Ett mått på framåtskridande i en verksamhet i form av specificerat resultat. Resultat kan vara avslutning av en fas eller etablering av en baseline. Via planering och uppföljning knyts milstolpar till tidpunkter, kostnader och resultat. 
Modell
En beskrivning av en verklighet. Samma verklighet kan beskrivas av olika modeller, men vissa modeller är mer lämpliga. En utvecklingsmodell beskriver arbetet i form av vad som görs. 
Mål
Ett framtida tillstånd som man har för avsikt att uppnå. Det är kvantifierat, mätbart och accepterat. Riktning och avstånd till ett mål skall kunna bedömmas. 
Paketering (Build)
Process att utifrån prim‰r information (t.ex. källkod) generera sekundär information (t.ex. binärkod och installationspaket). Paketering görs vanligtvis med hjälp av byggverktyg och styrfiler (skript). 
Process
Framskridande förlopp som skapar mervärde. En process når ett förutsägbart och konkret resultat genom stegvis förädling. Förloppet är repeterbart eller kontinuerligt. 
Produkt
Den statiska formen av ett system i form av en specificerad konfiguration, vanligtvis sammansatt av programvara, maskinvara och dokumentation. 
Projekt
Ett projekt är ett tidsbegränsat, och från övrig verksamhet avgränsat uppdrag, som genom styrning av tilldelade resurser skall nå ett bestämt mål och producera ett specificerat resultat. 
Release
Se Frisläppning.
Resultat
Konkret mervärde som uppstår genom aktiviteter under en tidsperiod. Resultatet föreligger vid viss tidpunkt, på viss plats och i viss form. 
Servicepaket (SP)
Version av (del)system, avsedd som tillägg till komplett (del)system, i syfte att göra enklare förändringar och mindre tillägg. 
System
En dynamisk samverkan av program- och maskinvarukomponenter som uppnår en specificerad mängd funktioner. Samverkan mellan produkt, användare och andra system bildar en dynamiskt fungerande helhet, som har förmåga att uppfylla behov och nå mål. 
Systemarkitektur (System Architecture, SA)
Ett systems grundläggande struktur och konstruktionsprinciper.
Test
En provning, under styrda förhållanden, i syfte att observera och registrera egenskaper hos ett system, eller komponent, samt att göra en utvärdering av viktiga resultat hos systemet eller komponenten (IEEE 610). 
Validering
Bekräftelse genom undersökning och framställande av objektiva bevis för att avgöra giltighet för att lösa ursprungliga behov och uppfylla givna standarder och riktlinjer. Med validering mäts att det är rätt produkt
Variant
Specifikt anpassad variation av en produkt. Varianter kan skapas genom urval (tillägg) eller alternativ (flerval). En variant kan bero på skillnader i färg, form, språk, teknik, m.m. 
Verifiering
Bekräftelse genom undersökning och framställande av objektiva bevis för att påvisa att specificerade och underförstÂdda krav är uppfyllda. Med verifiering mäts att produkten är rätt
Verktyg
Ett hjälpmedel för att utföra ett arbete. Anger med vad arbetet utförs. Samma metod kan stödjas av olika verktyg, men vissa verktyg är mer lämpliga. 
Version
Unik, ny eller reviderad, utgåva av konfigurationsenhet t.ex. enskild fil, komponent, delsystem, eller system.